Tulosta

Yhtiökokous: Enemmistöpäätös

Enemmistöpäätösmenettelyn mukaisesti yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Puheenjohtajan ääni ratkaisee tasatilanteessa myös silloin, kun hän ei ole osakkeenomistaja. Tällöin hän ei osallistu äänestykseen, mutta ilmoittaa sen päätyttyä, mitä ehdotusta hän kannattaa. Jos puheenjohtaja ei suostu ratkaisemaan tasatilannetta, päätöstä ei synny.

Äänestystuloksen laskennassa ei oteta huomioon hylättyjä eikä äänestämättä jättäneiden ääniä. Päätös voi esimerkiksi syntyä äänin 3 -2, vaikka kokouksessa olisi edustettuna 100 ääntä.

Hylätyt äänet

Hylättäviä ääniä ovat mm.

- ääni vaihtoehdolle, jota ei ole esitetty äänestettäväksi
- äänestyslipukkeessa annettu ääni useammalle vaihtoehdolle, vaikka olisi pitänyt äänestää vain yhtä
- äänestyslipukkeesta ei yksiselitteisesti ilmene, mitä vaihtoehtoa on äänestetty

Osittain hylättävät

Jos äänestetään samalla kertaa useasta asiasta ja äänestyslipun tiedot ovat puutteellisia vain joiltakin osin, ei lain mukaan ole tarkoituksenmukaista hylätä koko äänestyslippua. Äänistä hylätään vain ne, jotka ovat epäselviä. Kokonaan äänestyslippu hylätään vain, jos hylätyksi tullut ääni liittyy olennaisesti myös muihin äänestettäviin asioihin.

Tavallinen enemmistöpäätös

Yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä päätetään esimerkiksi
- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- talousarvion vahvistamisesta
- perittävän yhtiövastikkeen määrän vahvistamisesta
- kunnossapito- ja uudistushankkeiden toteutuksesta
- hallituksen jäsenten valinnasta
- toiminnan- tai tilintarkastajien valinnasta
- johdon vastuuvapaudesta

Asunto-osakeyhtiölaissa on lisäksi määräyksiä päätösmenettelystä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi  ja päätöksen sisältöön liittyen. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Lähteet:
Asunto-osakeyhtiölakiopas. Oikeusministeriö
Asunto-osakeyhtiölaki. Jauhiainen, Järvinen, Nevala. Talentum